Previous
Next

Les propostes analítiques són materials de treball manipulatiu sistemàtic i seqüenciat de llengua i matemàtiques.

A la Cooperativa Gam Lab, oferim propostes analítiques de llengua i matemàtiques per a alumnes de primer i segon de primària. El nostre enfocament és treballar de forma manipulativa, seqüenciada i sistemàtica totes les competències i sabers relacionats amb aquestes matèries, per assegurar un aprenentatge sòlid i significatiu.

En les nostres propostes analítiques de llengua, els alumnes aprendran a llegir, escriure i comprendre textos de forma clara i eficient. També desenvoluparan la capacitat de comunicar-se de forma efectiva, així com la capacitat de comprendre i produir textos escrits en diferents gèneres.

Pel que fa a les propostes analítiques de matemàtiques, els alumnes aprendran a resoldre problemes i a treballar amb nombres de forma lògica i coherent. Desenvoluparan les seves habilitats per a la resolució de problemes i la capacitat de raonament matemàtic.

Totes les nostres propostes estan fetes amb materials molt cuidats, estètics i motivadors, per garantir un aprenentatge lúdic i atractiu. El nostre objectiu és assegurar que els alumnes Gaudeixin aprenent i alhora adquirir les competències i habilitats necessàries per a futur.


Amb les nostres propostes analítiques de llengua, treballem amb quatre blocs importants per a garantir un aprenentatge complet i equilibrat. Aquests blocs són: Expressió oral, Comprensió oral, Comprensió escrita i Expressió escrita.

El bloc d’Expressió oral està dissenyat per a desenvolupar les habilitats orals dels alumnes, fomentant la seva capacitat de comunicació efectiva i el seu vocabulari. Els alumnes aprendran a expressar-se de forma clara i coerent, així com a escoltar i comprendre el discurs dels altres.

El bloc de Comprensió oral està dissenyat per a millorar la capacitat dels alumnes per a escoltar i comprendre el discurs dels altres. Els alumnes aprendran a escoltar atentament i a identificar informació important en les converses i en les presentacions orals.

El bloc de Comprensió escrita està dissenyat per a millorar la capacitat dels alumnes per a comprendre els textos escrits. Els alumnes aprendran a identificar informació important, a inferir significats i a desenvolupar la seva capacitat de lectura crítica.

Finalment, el bloc d’Expressió escrita està dissenyat per a millorar la capacitat dels alumnes per a produir textos escrits de forma clara i efectiva. Els alumnes aprendran a escriure de forma coherent i a utilitzar diferents gèneres i estils per a la seva expressió escrita.

Així, treballant amb aquests quatre blocs, els alumnes obtindran una comprensió completa i equilibrada de la llengua, millorant la seva capacitat de comunicació i la seva comprensió de les diferents formes de la llengua escrita i oral.

A més de les propostes analítiques de llengua, la Cooperativa Gam Lab també ofereix propostes analítiques de matemàtiques per a alumnes de primer i segon de primària. Aquestes propostes s’estructuren en cinc blocs per a garantir un aprenentatge complet i equilibrat. Aquests blocs són: Sentit numèric, Sentit de la mesura, Sentit espacial, Sentit algebraic i Sentit estocàstic.

El bloc de Sentit numèric està dissenyat per a desenvolupar les habilitats numèriques dels alumnes, fomentant la seva capacitat per a entendre i manipular nombres. Els alumnes aprendran a realitzar operacions bàsiques, així com a utilitzar les tècniques adequades per a la resolució de problemes.

El bloc de Sentit de la mesura està dissenyat per a millorar la capacitat dels alumnes per a mesurar i comparar longituds, àrees i volums. Els alumnes aprendran a utilitzar les unitats adequades per a la mesura i a comparar quantitats de diferents magnituds.

El bloc de Sentit espacial està dissenyat per a millorar la capacitat dels alumnes per a visualitzar i manipular objectes en l’espai. Els alumnes aprendran a descriure i comparar formes, així com a manipular objectes en l’espai.

El bloc de Sentit algebraic està dissenyat per a millorar la capacitat dels alumnes per a manipular i resoldre problemes amb variables. Els alumnes aprendran a utilitzar símbols i a aplicar les operacions adequades per a la resolució de problemes.

Finalment, el bloc de Sentit estocàstic està dissenyat per a millorar la capacitat dels alumnes per a comprendre i manipular conceptes estocàstics, com la probabilitat. Els alumnes aprendran a avaluar i interpretar la incertesa en les decisions i a prendre decisions basades en dades.

Així, treballant amb aquests cinc blocs, els alumnes obtindran una comprensió completa i equilibrada de les matemàtiques, millorant la seva capacitat per a resoldre problemes i per a manipular i interpretar dades en situacions matemàtiques reals.

.