Frases vives

Pren un dels reptes que proposa el joc i juga a construir frases. Per cada fase del joc anota al full de suport quins canvis fas.

Descripció

• Tipologia textual: El so. La grafia. La paraula. La frase.
• Sabers: Estratègies per a la construcció de conclusions sobre el sistema lingüístic i, consciència sintàctica i semàntica.
• Competències: Competència específca 5.
• Objectius:
— Escriure una frase bàsica (subjecte + verb + CV).
— Extreure conclusions sobre el funcionament de les frases