Veritat o excusa

En grups de tres a cinc participants, tothom excepte un agafa dues cartes, una de verb i l’altra de nom. La persona que no agafa cartes pren una targeta d’invitació i pregunta a cadascun dels companys “Per què no vas venir a… ?”.
Els participants li han de respondre amb una excusa que inclogui les cartes que li han sortit. La participant que resulti més convincent es queda amb les cartes. Guanya qui al final del joc s’ha quedat més cartes.

Descripció

• Tipologia textual: La narració
• Sabers: Interacció oral adequada a l’aula. Adquisició de vocabulari i d’estructures lingüístiques bàsiques (construir frases en passat).
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
— Respectar el torn i el temps d’intervenció.
— Formular frases en passat perifràstic.