La frase intrusa

Tenim unes frases desordenades sobre un tema concret, en les quals sobra una paraula. Si detectes les paraules que sobren, tindràs les peces per a escriure la “frase intrusa”, és a dir, una frase que no encaixa amb la resta.

Descripció

• Tipologia textual: La paraula, la frase.
• Sabers: Consciència sintàctica. Consciència semàntica. Reconeixement, selecció i interpretació d’informació.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
— Reconèixer l’ordre d’una frase.
— Identificar les paraules que no encaixen, sigui pel significat o per la seva categoria gramatical.