Atura l’escena!

Els guions de les escenes que teniu representades estan plens d’errors. Escolta’ls atentament i identifica’n els errors.

Descripció

• Tipologia textual: Descripció
• Sabers: Interacció oral adequada a la situació de l’aula. Escolta activa.
• Competències: Competències específiques 1, 2 i 6.
• Objectius:
– Respectar el torn de paraula.
– Fer ús d’una escolta activa per detectar els errors.
– Expressar de forma ordenada i clara els errors.