Parlen els savis

Escull un personatge i completa la frase amb les peces dels sentits, els objectes i el signe de puntuació per obtindre l’enunciat, després cavil·la què diria la persona escollida segons la descripció de la targeta, jugant amb l’entonació pertinent.

Descripció

• Tipologia textual: Diàleg, conversa.
• Sabers: Pronunciació i entonació. Signes bàsics de puntuació.
• Competències: Competències específiques 2, 3 i 9.
• Objectius:
– Entonar correctament segons la intenció comunicativa.
– Reconèixer els signes bàsics de puntuació (?, !, .).