Inventem una història

Tenim uns daus ben curiosos! Podem escriure-hi a les seves cares el que nosaltres vulguem. En un hi escriurem lletres, en un altre hi farem dibuixos… Ens els canviarem i, amb ells, mirarem de crear històries ben divertides.

Descripció

• Tipologia textual: La grafia. La paraula. La frase.
• Sabers: Interacció oral adequada a l’aula. Consciència fonològica. Estratègies per a l’escriptura de paraules. Convencions del codi escrit.
• Competències: Competències específiques 3, 4 i 5.
• Objectius:
– Identificar les lletres que formen una paraula.
– Facilitar el funcionament del joc, respectant el torn de paraula.
– Comprendre que les paraules formen part de famílies.
– Construir frases senzilles, de forma oral.