Transformamots

! Forma paraules amb els transformers i converteix-les en robots i altres éssers!

Descripció

• Tipologia textual: El so. La grafia. La paraula. La frase.
• Sabers: Consciència fonològica. Diferències entre llengua oral i escrita. Procediments elementals d’adquisició de vocabulari.
• Competències: Competències específiques 2, 5 i 9.
• Objectius:
– Establir relacions entre paraules partint dels sons i les grafi es comunes.
– Diferenciar el concepte de grafia del de síl·laba.
– Gaudir de l’escriptura, a partir del plantejament de reptes lúdics.