Xiuxiuejos secrets

Descobreix què pregunten aquestes boques i construeix la resposta.

Descripció

• Tipologia textual: La paraula. La frase.
• Sabers: Pronunciació i entonació, discriminació fonètica de sons i síl·labes i, correspondència entre sons i grafies.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
— Reconèixer què és un fonema.
— Praxi fonològica.
— Síntesi de fonemes.
— Relació fonema-grafema.